Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy

 

Organizacja zajęć:

 

·       Od 25 maja 2020 r. dzieci przedszkolne mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

 

·       W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

 

·       W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

 

·       Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 

·       Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 

·       W sali, w której przebywa grupa, znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

·       W sali odległości pomiędzy dziećmi powinny wynosić min. 1,5 m.

 

·       Dziecko posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku: przechowywane we własnym worku lub we własnej szafce (jeżeli przedszkole posiada szafki). Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.

 

·       Należy często wietrzyć sale, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

·       Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 

·       Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

 

·       Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

·       Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 

·       Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

 

·       Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

 

·       Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku).

 

·       Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola żadnych zabawek.

 

·       Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

 

·       Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

·       Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 

·       Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

 

·       Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 

·       Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

·       Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

 

·       Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 

·       Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 

·       Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 

·       Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

·       Każda grupa posiada co najmniej jeden termometr bezdotykowy.

 

·       Rodzice/opiekunowie podpisują zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

·       Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.